รางวัล
3Rs
เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เป็นโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย”

จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555
รางวัล
3Rs
เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เป็นโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย”

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555
รางวัล
Zero Waste to Landfill Achievement
เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เป็นโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย”

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล
Thailand Energy Award 2012
รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)

จากกระทรวงพลังงาน
รางวัล
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
เกียรติบัตรนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

จากกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552
รางวัล
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 6 ปีซ้อน
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 6 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2550-2555)

จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555