ร่วมงานกับขอนแก่น
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่บุคคล
รับสมัครถึงวันที่31 มีนาคม 2563
จำนวน1 อัตรา
• ดำเนินการจัดฝึกอบรม
• จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ ต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ประสานงานการจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
• ติดตามผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• จัดส่งแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปีต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
• ร่วมจัดการต้อนรับคณะเยี่ยมชม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมัครงาน
นักวิทยาศาสตร์
รับสมัครถึงวันที่31 มีนาคม 2563
จำนวน1 อัตรา
-ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction สรุปข้อมูลและรายงานผล
-ดูแลและควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
-ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction
-จัดทำแผนการสุ่มตัวอย่างและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนรับเข้า
-วางแผนทดลองคุณภาพบรรจุภัณฑ์
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมัครงาน