ร่วมงานกับขอนแก่น
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่บุคคล (ค่าล่วงเวลา)
รับสมัครถึงวันที่31 มีนาคม 2562
จำนวน1 อัตรา

ลักษณะงาน 
1. นำข้อมูลเวลาปฏิบัติงานจากเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เข้าสู่ระบบบันทึกเวลาการทำงาน
2. รวบรวมตารางเวลาการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลเวลาพักของพนักงาน
4. จัดทำรายงานข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office,โปรแกรม ERP


 

สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม:ซ่อมบำรุง
รับสมัครถึงวันที่31 มีนาคม 2562
จำนวน1 อัตรา

ลักษณะงาน

  • บริหารจัดการด้านงานซ่อมบำรุง โดยแนะนำ ตรวจสอบ และวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • บริหารจัดการควบคุมการเดินเครื่องในระบบเครื่องต้นกำลัง การผลิตและส่งจ่ายระบบทำความเย็น ระบบอัดอากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบเตาไอน้ำ ระบบทำความย็นด้วยแอมโมเนีย และระบบ Boiler
  • บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ยีสต์อบแห้งและกากข้าวมอลท์ เพื่อสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูแลระบบคุณภาพ การจัดการบุคลากร การวางแผนงาบประมาณประจำปีของแผนก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.เครื่องกล)
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 38 - 45 ปี  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 8 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานควบคุมเตาไอน้ำ เครื่องทำความเย็น เครื่องอัดอากาศ ระบบทำความเย็นด้วยแอมโมเนีย
  • หากมี ประกาศนียบัตรควบคุมเตาไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม SRP

ติดต่อ

นายกรวีร์ คนึเพียร เบอร์โทรศัพท์ : 02-242-4253  E-mail : Konravee_k@boonrawd.co.th

สมัครงาน