ร่วมงานกับขอนแก่น
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
หัวหน้าหน่วยการเงิน
รับสมัครถึงวันที่01 มกราคม 2563
จำนวน1 อัตรา
1. ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน
2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อยและจำนวนเงินสดย่อยในมือ
3. ตรวจสอบและควบคุมข้อมูลการจ่ายเงินต่างประเทศ
4. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก
5. จัดทำข้อมูลเงินปันผลผู้ถือหุ้น
6. จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัทฯส่งบริหารการเงินกลาง
7. จัดทำรายงาน Cash Flow รายวันส่งส่วนกลาง
8. จัดทำ Budget Cash Flow
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล-ฝึกอบรม (ประจำบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
รับสมัครถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2562
จำนวน1 อัตรา
- จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนหรือความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น และมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
สมัครงาน