ร่วมงานกับขอนแก่น
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
รับสมัครถึงวันที่31 ตุลาคม 2560
จำนวน1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • วางแผน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการเดินเครื่องจักรในระบบทำความเย็น ระบบอัดอากาศ การผลิตและจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบผลิตและการจ่ายไอน้ำ การจ่ายกากข้าวมอล์และการอบยีสต์แห้ง
 • งานซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น ระบบอัดอากาศ การผลิตและจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบผลิตและการจ่ายไอน้ำ การจ่ายกากข้าวมอล์ตและการอบยีสต์แห้ง
 • ให้คำแนะนำ กำกับดูแลการเดินเครื่องจักร, การใช้ไอน้ำจากแหล่งภายนอก, การใช้ Biogas
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องเครื่องจักร ตามมาตตรฐานการซ่อมบำรุง
 • ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ
 • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/เครื่องต้นกำลัง
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 38 – 50 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานควบคุมเตาไอน้ำ เครื่องทำความเย็น และเครื่องอัดอากาศ
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้
สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกซ่อมเครื่องกล
รับสมัครถึงวันที่31 ตุลาคม 2560
จำนวน1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • แก้ไขปัญหาบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามมาตรฐานการซ่อมบำรุง
 • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้งเครื่องจักร ท่อส่งจ่าย ระบบถังเก็บต่างๆในกระบวนการผลิ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. อายุ 35-50 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร 9 ปีขึ้นไป
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล-ค่าล่วงเวลา
รับสมัครถึงวันที่31 ตุลาคม 2560
จำนวน1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าล่วงเวลา
 2. ร่วมจัดทำรายงานบันทึกเวลาทำงาน
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

 • เพศ ชาย / หญิง (ต้องผ่านการณ์เกณฑ์ทหารมาแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 21 -30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 1 ปี
สมัครงาน