ร่วมงานกับขอนแก่น
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เลขานุการฝ่ายบริหาร
รับสมัครถึงวันที่30 มิถุนายน 2562
จำนวน1 อัตรา
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
2. จัดทำตารางนัดหมายของผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3. จัดเก็บควบคุมเอกสารต่างๆ
4. จัดทำเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือทางการ เบิกค่าใช้จ่าย รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร
5. จัดเตรียมการประชุม
6. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 5 ส. - อุปกรณ์ต่างๆในฝ่ายบริหาร
7. จัดทำข้อมูลประจำปี เช่น Budget ฝ่ายบริหาร , สัญญาเช่า-บริการ รวบรวมข้อมูล KPI ประจำเดือน
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุุคคล
รับสมัครถึงวันที่30 มิถุนายน 2562
จำนวน1 อัตรา
1. นำข้อมูลเวลาปฏิบัติงานจากเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เข้าสู่ระบบบันทึกเวลาการทำงาน
2. รวบรวมตารางเวลาการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลเวลาพักของพนักงาน
4. จัดทำรายงานข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
รับสมัครถึงวันที่31 พฤษภาคม 2562
จำนวน1 อัตรา
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรตามWork Instruction
2. แนะนำ กำกับดูแลการเดินเครื่องจักร,การใช้ไอน้ำจากแหล่งภายนอก,การใช้ Bioas,การผลิตและการจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,การอบยีสต์แห้งและจ่ายกากข้าวมอลท์
3. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเมื่อเกิดการขัดข้องเครื่องจักรในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานการซ่อมบำรุง
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรในความรับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมัครงาน