ร่วมงานกับขอนแก่น
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
รับสมัครถึงวันที่31 พฤษภาคม 2561
จำนวน1 อัตรา

ลักษณะงาน

  • บริหารจัดการด้านงานซ่อมบำรุง โดยแนะนำ ตรวจสอบ และวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • บริหารจัดการควบคุมการเดินเครื่องในระบบเครื่องต้นกำลัง การผลิตและส่งจ่ายระบบทำความเย็น ระบบอัดอากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบเตาไอน้ำ ระบบทำความย็นด้วยแอมโมเนีย และระบบ Boiler
  • บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ยีสต์อบแห้งและกากข้าวมอลท์ เพื่อสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูแลระบบคุณภาพ การจัดการบุคลากร การวางแผนงาบประมาณประจำปีของแผนก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.เครื่องกล)
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 38 - 45 ปี  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 8 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานควบคุมเตาไอน้ำ เครื่องทำความเย็น เครื่องอัดอากาศ ระบบทำความเย็นด้วยแอมโมเนีย
  • หากมี ประกาศนียบัตรควบคุมเตาไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม SRP

ติดต่อ

นายกรวีร์ คนึเพียร เบอร์โทรศัพท์ : 02-242-4253  E-mail : Konravee_k@boonrawd.co.th

สมัครงาน