Career at Khon Kaen Brewery
We are giving priority to personal abilities and teamwork leading to mutual success among employees and organizations.
JOBS OPENING
เจ้าหน้าที่บุคคล
รับสมัครถึงวันที่31 March 2563
จำนวน1 อัตรา
• ดำเนินการจัดฝึกอบรม
• จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ ต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ประสานงานการจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
• ติดตามผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• จัดส่งแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปีต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
• ร่วมจัดการต้อนรับคณะเยี่ยมชม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
APPLY NOW
นักวิทยาศาสตร์
รับสมัครถึงวันที่31 March 2563
จำนวน1 อัตรา
-ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction สรุปข้อมูลและรายงานผล
-ดูแลและควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
-ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบียร์ โซดา-น้ำดื่ม ตาม Work Instruction
-จัดทำแผนการสุ่มตัวอย่างและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนรับเข้า
-วางแผนทดลองคุณภาพบรรจุภัณฑ์
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครถึงวันที่31 January 2563
จำนวน1 อัตรา
• ดูแลจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทก่อนนำเสนอ เพื่อลงนามอนุมัติ
• ดูแลครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน
• จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
• ร่วมดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อกรรมการผู้จัดการ และการนัดหมาย
• ประสานงานการเดินทาง พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรมการผู้จัดการ
APPLY NOW
วิศวกรระบบควบคุม
รับสมัครถึงวันที่29 February 2563
จำนวน1 อัตรา
-ออกแบบ วางแผน และควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร การซ่อมบำรุง
-ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
-ประสานงานการตรวจรับงานโครงการ จัดทำรายงานความคืบหน้างานโครงการ และงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
-จัดทำรายงาน ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ ด้านต้นทุนและบุคลากร
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
APPLY NOW